Yhteystiedot

info@aikuisetadoptoidut.fi

Adoptioaiheista kirjallisuutta

Toivanen, Pirjo (2017). Pyhä paha perhe.Romaani  https://stresa.fi/kirjat/pirjo-toivanen-pyha-paha-perhe/

Annetaan hyvään kotiin. Adoptio elämän osana.Toim. Marija Vantti               http://www.therapeia-saatio.fi/julkaisujen_tilaus/kirjojen_puffit/annetaan-hyvaan-kotiin-adoptio-e/

Jäppinen, Saara (2013). Avoin adoptio. Pro gradu tutkielma. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37394/URN:NBN:fi:jyu-201202171201.pdf?sequence=1

Kiuru, Taru. Adoptoidun paikat perheessä http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01369.pdf

Lehtovaara, Meri (2014). Adoptoidut lapset lastensuojelun asiakkaina. https://helda.helsinki.fi/…/Adoptoidut%20lapset%20lastensuo…

Rusanen, Erja (2012). Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys. FinnLectura. 

Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.). Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Sanoma Pro, 2005.

Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. WSOY Pro, 2011. 

Tollaman, Marika. http://epublications.uef.fi/pub/URN_NBN_fi_joy-20090051/URN_NBN_fi_joy-20090051.pdf

Verrier, Nancy (2003). Coming Home to Self: Healing the Primal Wound. Gateway Press Inc.

Verrier, Nancy (1993). The Primal Wound: Understanding the Adopted Child. 

Övermark, Anu (2013). Salatusta avoimeksi. Pro-gradu tutkielma. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/42257/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201310012383.pdf?sequence=1